Semináře přírodovědné

Seminář analytického myšlení

Anotace:

Seminář je zaměřený na rozvoj analytického myšlení a konstruktivního řešení problémů. Součástí semináře je práce s úsudky, heuristikou a algoritmy, využití analýzy a syntézy při řešení problému. Cílem je rozvíjet nadané žáky v schopnosti správného postihnutí problému, technikách prokazování a prověřování souvztažností a správné argumentace. K práci v semináři budou nadaní žáci využívat notebooky.

 

Seminář chemie v praxi

Anotace:

Seminář chemie v praxi je zaměřen na získávání praktických dovedností a zručností v oblasti chemie. Důraz je kladen na techniku experimentu a práci v laboratoři. Studenti získají možnost ověření hypotéz v praxi pomocí vlastní laboratorní činnosti. Nezbytnou pomůckou jsou sada chemikálií, chemické sklo a pomůcky na pokusy. Součástí semináře bude také využití kamery pro záznam pokusů a ICT (notebooky, dataprojektor a plátno) v individuální práci nadaných žáků a prezentaci výsledků vlastní laboratorní činnosti.

 

Přírodovědný seminář 1

Anotace:

Přírodovední seminář je určen pro nadané žáky nižšího gymnázia se zájmem o živou přírodu. Jeho náplní je zejména terénní práce, poznávání rostlin a živočichů v přirozeném prostředí. Potřebnou pomůckou je kamera a fotoaparát pro dokumentaci v terénu. Součástí semináře je také rozvíjení schopností práce s laboratorními technikami, mikroskopování, pěstování kultur. Využívané budou obrazové materiály a ICT (notebooky, dataprojektor a plátno) sloužící k prohlubování vědomostí a znalostí žáků, jejich individuální práci a prezentaci zadaných úkolů.

 

Přírodovědný seminář 2

Anotace:

Přírodovední seminář je určen pro nadané žáky vyššího gymnázia se zájmem o živou přírodu. Jeho náplní je zejména terénní práce, poznávání rostlin a živočichů v přirozeném prostředí. Potřebnou pomůckou je kamera a fotoaparát pro dokumentaci v terénu. Součástí semináře je také rozvíjení schopností práce s laboratorními technikami, mikroskopování, pěstování kultur. Využívané budou obrazové materiály a ICT (notebooky, dataprojektor a plátno) sloužící k prohlubování vědomostí a znalostí žáků, jejich individuální práci a prezentaci zadaných úkolů.

 

Fyzikální seminář

 

Anotace:

 

Fyzikální seminář je určen pro nadané žáky se zájmem o technické a přírodovědní obory s důrazem na fyzikální děje a problémy. Seminář poskytne prohloubení učiva nad rámec středoškolské výuky fyziky a podpoří rozvoj schopností studentů pracovat s laboratorní technikou při ověřování hypotéz. Nezbytnou pomůckou je sada měřících přístrojů a také využívání ICT (notebooky, dataprojektor a plátno) v samostatné práci nadaných žáků a prezentaci zadaných úkolů.

 

Zeměpisný seminář

 

Anotace:

 

Seminář je určen pro nadané žáky se zájmem o geografii, ekologii, kartografii. Cílem semináře je utřídění zeměpisných vědomostí a jejich praktické využití. Seminář bude zaměřen zejména na terénní práci, práci s mapou a GPS (ICT). Nezbytnou pomůckou je využití ICT (notebooky, dataprojektor a plátno) v samostatné práci nadaných žáků a prezentaci zadaných úkolů.

 

Další materiály

Galerie

Soubory