Semináře humanitní

 

Seminář tvůrčího psaní a kritického myšlení

Anotace:

Seminář tvůrčího psaní a kritického myšlení bude nadaným žákům nabízet sérii praktických lekcí podporujících rozvoj především vlastní literární tvorby. Dále studentům představí možnosti, které skýtají metody tvůrčího psaní v oblasti žurnalistiky a při psaní odborných textů. Žáci budou seznámeni se souborem praktických technik celoživotního vzdělávání rozvíjejících nejen čtenářskou gramotnost, ale zejména schopnost kritické práce s informacemi a schopnost vyjadřování při utváření názoru a argumentaci. Nezbytnou pomůckou je využití ICT (notebooky, dataprojektor, plátno) k vlastní práci nadaných žáků a prezentaci tvorby.

  

 

Seminář rétorika a prezentace

 Anotace:

 Seminář rétoriky a prezentace představí zapojeným žákům základní poznatky z oblasti prezentace, získají dovednosti jak mluvit a přednášet, jak správně argumentovat, tématem bude i moderní rétorika, asertivita - umění komunikace. Je určen nadaným studentům, kteří chtějí prohloubit znalosti českého jazyka, nebo kteří budou vystupovat na veřejnosti v rámci prezentace své další práce. Nezbytnou pomůckou je využití kamery (záznam a analýza projevu a prezentace nadaného žáka) a ICT (notebooky, dataprojektor, plátno).

 

 

 

Seminář čtení anglické literatury v originále

 Anotace:

 Seminář se zaměřuje na prohlubování a rozšíření získaných znalostí ve všech oblastech jazykového rozvoje. Hlavní náplní je práce s literaturou v cílovém jazyce, procvičování čtenářských a poslechových dovedností. Důraz je také kladen na správnou výslovnost, vyjadřování myšlenek a názorů v cizím jazyce jak v písemné, tak zejména mluvené podobě. Součástí je také vysvětlení a ujasnění gramatických jevů v kontextu a rozšíření slovní zásoby. Každý žák bude mít své vlastní portfolio (zahrnuje např. pracovní listy, eseje, informace k tématu z internetu, užitečné odkazy k výuce jazyka, projekty atd.). Nezbytnou součástí semináře bude práce s knižními publikacemi. Využita bude rovněž ICT (notebooky k práci s texty, audio a video záznamy, dataprojektor, plátno).

 

 

 

Seminář ruštiny

 Anotace:

 Seminář se zaměřuje na prohlubování a rozšiřování získaných znalostí ve všech oblastech jazykového rozvoje. Hlavní náplní je práce s literaturou v cílovém jazyce, audio a videozáznamy, procvičování čtenářských a poslechových dovedností. Důraz je také kladen na správnou výslovnost, vyjadřování myšlenek a názorů v cizím jazyce jak v písemné, tak zejména mluvené podobě. Součástí je také vysvětlení a ujasnění gramatických jevů v kontextu a rozšíření slovní zásoby. Seminář se bude věnovat také dramatizaci cizojazyčných témat. Nezbytnou součástí semináře bude práce s knižními publikacemi. Využita bude rovněž kamera (záznam dramatizace) a ICT (notebooky k práci s texty, audio a video záznamy, dataprojektor, plátno).

 

Seminář francouzštiny

 Anotace:

 Seminář se zaměřuje na prohlubování a rozšiřování získaných znalostí ve všech oblastech jazykového rozvoje. Hlavní náplní je práce s literaturou v cílovém jazyce, audio a videozáznamy (nezbytnost využívání ICT – notebooky, dataprojektor, plátno), procvičování čtenářských a poslechových dovedností. Důraz je také kladen na správnou výslovnost, vyjadřování myšlenek a názorů v cizím jazyce jak v písemné, tak zejména mluvené podobě. Součástí je také vysvětlení a ujasnění gramatických jevů v kontextu a rozšíření slovní zásoby.

 

Seminář dejin kultury

 Anotace:

Seminář je určen pro nadané žáky se zájmem o oblast historie a kultury. Seminář poskytne nadstavbové vzdělávání v otázkách jednotlivých vývojových etap lidské historie. V rámci semináře budou využívány audio a videozáznamy, práce s historickými texty a obrazovými materiály (nezbytné využití ICT – notebook, dataprojektor, plátno). Využívané budou metody kritického myšlení a diskuse.

 

 

Další materiály

Galerie

Soubory